Privacy statement

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Weitenberg Medische Verklaringen,
gevestigd Grasland 6, 9205 EB te Drachten,
www. weitenbergmedischeverklaringen, hierna te noemen WMV

In deze privacy verklaring leest u alles over persoonsgegevens en op welke manier die door WMV worden gebruikt en bewaard. Ook wordt benoemd voor welke doeleinden uw gegevens gebruikt worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot de gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. 

Welke persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard?

WMV verwerkt persoonsgegevens over de opdrachtgever en over de betrokkene voor wie de aanvraag gedaan wordt. Dit betreft de persoonsgegevens die via het aanmeldformulier op de website, per email, post of telefonisch zijn verstrekt. 

Waarvoor heeft WMV deze persoonsgegevens nodig?

WMV gebruikt de bovengenoemde persoonsgegevens:

Voor het opstellen van een medische verklaring:

 • voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht:
      in een medische verklaring moeten de persoonsgegevens vermeld worden van de 
      betrokkene voor wie de aanvraag wordt gedaan en die van de opdrachtgever
      wanneer er -op uw verzoek- een afschrift aan een derde partij wordt verstuurd, heeft
      die partij uiteraard ook inzage in deze persoonsgegevens
 • WMV moet de identiteit van de betrokkene controleren aan de hand van een geldig ID
        bewijs
 • de persoonsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim

Voor administratieve doeleinden:

 • om contact met u op te kunnen nemen.
 • om u de gevraagde medische verklaring toe te kunnen sturen.
 • om u de nota toe te kunnen sturen.

Welke persoonsgegevens worden door WMV verwerkt?

 • Van de opdrachtgever:

   Voorletter en achternaam
   Adresgegevens
   Telefoonnummer (s)
   E-mailadres
   Relatie tot betrokkene
   IP-adres 

 • Van de betrokkene:

   Voorletter en achternaam
   Adresgegevens
   Geboortedatum 

 

PERSOONSGEGEVENS EN WILSONBEKWAAMHEID

(bron:KNMG, omgaan met medische gegevens)

WILSONBEKWAME MINDERJARIGEN:

Minderjarigen (0-18 jaar) die wilsonbekwaam zijn, worden vertegenwoordigd door hun ouder(s) of voogd(en).  De ouder(s) of voogd(en) hebben in dat geval volledig recht op informatie en oefenen de patiëntenrechten met betrekking tot het medisch dossier namens de minderjarige uit.

Alle minderjarigen (0-18 jaar) die niet in staat zijn tot een redelijke afweging van hun belangen ter zake, worden vertegenwoordigd door hun ouder(s)/ voogd(en). Deze oefenen namens hen de patiëntenrechten uit, zoals het recht op inlichtingen, inzage en afschrift, en vernietiging van het medisch dossier. Een minderjarige wilsonbekwame moet, voor zover dat mogelijk is, op een voor hem begrijpelijke wijze, ingelicht worden over voorgenomen verrichtingen. In het kader van goed hulpverlenerschap (artikel 7:457 lid 3 BW) mag de arts zo nodig afzien van het verstrekken van informatie aan de ouder(s)/voogd(en).

WILSONBEKWAME MEERDERJARIGEN:

( In het geval van een aanvraag voor onderbewind-of curatelestelling of mentorschap of voor het aanvragen van een medische verklaring om een eerder gegeven volmacht in te laten gaan)

Een vertegenwoordiger van een meerderjarige wilsonbekwame patiënt oefent namens de patiënt de rechten uit die uit de Wgbo voortvloeien. De arts kan hiervan afwijken als het respecteren van deze rechten niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.

Indien een meerderjarige niet in staat is tot een redelijke afweging van zijn belangen ter zake (ofwel: wilsonbekwaam is), kan een ander namens hem optreden als vertegenwoordiger.

De Wgbo (artikel 7:465 lid 2 en 3 BW) hanteert een rangorde om te bepalen wie als vertegenwoordiger aangemerkt mag worden:

 • een curator of mentor (door de rechter benoemd);
 • een schriftelijk gemachtigde;
 • een echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel;
 • een ouder, kind, broer of zus.
  Als er geen curator of mentor is benoemd, worden de belangen van de betrokkene behartigd door de schriftelijk gemachtigde. Dit is de persoon die de wilsonbekwame, toen deze nog wilsbekwaam was, gemachtigd heeft om als vertegenwoordiger op te treden. Ontbreekt ook deze schriftelijk gemachtigde, dan treden de echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel namens de patiënt op. Ontbreken deze ook, dan treden de ouder(s), kind(eren), broer of zuster op als vertegenwoordiger. Komen er meerdere personen binnen dezelfde groep in aanmerking, dan moeten zij een persoon uit hun midden kiezen. Komen zij er onderling niet uit, dan is het uiteindelijk de arts die bepaalt wie hij als vertegenwoordiger aanwijst.

De vertegenwoordiger van een meerderjarige wilsonbekwame patiënt oefent namens de patiënt de rechten uit die uit de Wgbo voortvloeien. De arts mag echter, in het kader van goed hulpverlenerschap, de informatie aan de vertegenwoordiger beperken. Deze uitzondering moet niet te snel worden aangenomen: de arts mag dit alleen doen in zeer uitzonderlijke gevallen. De vertegenwoordiger oefent de patiëntenrechten namens de patiënt uit en dient daarbij te handelen als goed vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger zal in de regel toestemming moeten geven voor gegevensverstrekking aan derden. Bij het aanstellen van een mentor of een curator kan de rechter een medische verklaring van wilsonbekwaamheid van de patiënt vragen. Deze moet door een onafhankelijk arts worden afgegeven conform de richtlijn omtrent geneeskundige verklaringen. 

Grondslag voor het opvragen van gegevens:

WMV vraagt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een opdrachtovereenkomst
 • de gegevens zijn nodig voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag
 • voor de doeleinden waar u specifiek om hebt gevraagd
  Wij vragen alleen om die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Delen met anderen:

De persoonsgegevens worden alleen gedeeld met de opdrachtgever en eventueel met de door de opdrachtgever genoemde derde(n), bv. een notaris.

WMV verstrekt de persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

WMV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor de aanvragen van onderbewind- of ondercuratelestelling of mentorschap worden de gegevens een half jaar bewaard. Binnen die termijn zal in het algemeen een beschikking door de Rechtbank afgegeven zijn.

Voor een beoordeling van de wilsbekwaamheid worden de gegevens  vijf jaar bewaard.

Beveiliging:

WMV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een  SSL Certificaat om hiermee de authenticiteit va de website te borgen. De persoonsgegevens die u op de website invult worden versleuteld verstuurd.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@weitenbergmedischeverklaringen.nl

WMV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen of klachten:

Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WMV verzamelde persoonsgegevens,

of wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of neem dan contact met op via  info@weitenbergmedischeverklaringen.nl.  Weitenberg Medische Verklaringen is een website van WMV. 

WMV is als volgt te bereiken:

Vestigings- en postadres: Grasland 6-8, 9205 EB Drachten

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 1155895

Telefoon: 0654200237 of 0512- 354240
E-mailadres: info@weitenbergmedicheverklaringen.nl

Verwerkingverantwoordelijke: Y.G. Weitenberg, geen derden

Direkt aanvragen?

Soepel en snel

Lees meer
Over Ypie Weitenberg

Lees meer
Nieuws

Lees meer