Ondercuratelestelling

Een medische verklaring voor ondercuratelestelling is altijd nodig bij de aanvraag voor ondercuratelestelling bij de Rechtbank als een cliënt  om medische redenen niet zelf meer zijn financiële en persoonlijke zaken kan behartigen.

Wat is ondercuratelestelling?

Bij een ondercuratelestelling wordt iemand handelingsonbekwaam of wilsonbekwaam geacht en mag hij geen rechtshandelingen meer uitvoeren. (bv. een testament maken)
Er wordt dan een curator benoemd.

 • er moet sprake zijn van een aandoening met een blijvend karakter
 • de positie van de curator is vergelijkbaar met die van een vader/moeder
 • de curator is de wettelijk vertegenwoordiger
 • de curator behartigt de financiële én persoonlijke belangen
 • elk jaar legt de curator Rekening en Verantwoording af bij de kantonrechter
_MG_0730Bzw

Soms is het echt nodig verantwoordelijkheden over te nemen

 

Wanneer en voor wie?

 • mensen met een verstandelijke beperking
 • psychiatrische patiënten
 • wanneer iemand door drank- of drugmisbruik in situaties terecht kan komen die een gevaar voor hemzelf of voor anderen opleveren

Wanneer en waarom is een medische verklaring nodig?

Het verzoek voor ondercuratelestelling moet u indienen bij de kantonrechter in de woonplaats van degene waar het om gaat. De aanvraag wordt vervolgens behandeld tijdens een hoorzitting bij de rechtbank. Bij deze zitting wordt de betrokkene en zijn naaste familie gehoord.

Bij ondercuratelestelling is altijd een medische verklaring nodig. De rechter wil weten:
aan welke ziekte of stoornis deze persoon lijdt waardoor het nodig is hem onder curatele te plaatsen.

Hiervoor is een verklaring van een onafhankelijke arts nodig. De huisarts mag een dergelijke verklaring niet afgeven omdat dat strijdig is met de arts-patiënt vertrouwensrelatie.

En als de betrokkene niet zelf naar de Rechtbank kan komen:

 • Is er voldoende begrip over wat curatele inhoudt
 • Zo ja, hoe denkt betrokkene erover, gaat hij akkoord of juist niet
 • Waarom kan de betrokkene niet ter zitting verschijnen

Beoordeling bij een medische verklaring bij ondercuratelestelling

Ondercuratelestelling is een ingrijpende en maatregel, waarbij de autonomie van de betrokkene ernstig beperkt wordt. Zorgvuldigheid en afwegen van alle belangen is hierbij noodzakelijk.

Het spreekt voor zich dat een beoordeling voor ondercuratelestelling deskundig en uiterst zorgvuldig moet gebeuren. Het gaat erom of de lichamelijke en/of geestelijke situatie van de cliënt een dergelijke ingrijpende maatregel noodzakelijk maken.

Bij een beoordeling voor ondercuratelestelling moet er een antwoord komen op de volgende vragen:

 • hoe is de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid?
 • is betrokkene zelf (nog) in staat is zijn financiële en persoonlijke belangen te behartigen?
 • is er voldoende begrip over het hoe en waarom van curatele?
 • is er sprake van een situatie die een gevaar voor hemzelf of voor anderen kan opleveren?
 • hoe denkt betrokkene zelf over de ondercuratelestelling?

Direkt aanvragen?

Soepel en snel

Lees meer
Over Ypie Weitenberg

Lees meer
Nieuws

Lees meer